Kategori: Podd

 • Podden Loft – 31 – Programmerat perspektiv del 6 system

  Detta är det sjätte och sista avsnittet i podden LOFTs miniserie i podden med Carl Heath och Anders Wikström som handlar om att utforska och beskriva ett innovationsinitiativ. I detta avsnitt berättar Carl om ett pågående innovationsinitiativ utifrån innovationsledningssystemets sex element och där detta avsnitt fördjupar sig i elementet system. Anders ställer frågor och fördjupar…

 • Podden Loft – 30 – Programmerat perspektiv del 5 process

  Detta är det femte av sex avsnitt i podden LOFT med Carl Heath och Anders Wikström som handlar om att utforska och beskriva ett innovationsinitiativ. I detta avsnitt berättar Carl om ett pågående innovationsinitiativ utifrån innovationsledningssystemets sex element och där detta avsnitt fördjupar sig i elementet process. Anders ställer frågor och fördjupar perspektiv på Carls…

 • Podden Loft – 29 – Programmerat perspektiv del 4 stöd

  Detta är det fjärde av sex avsnitt i podden LOFT med Carl Heath och Anders Wikström som handlar om att utforska och beskriva ett innovationsinitiativ. I detta avsnitt berättar Carl om ett pågående innovationsinitiativ utifrån innovationsledningssystemets sex element och där detta avsnitt fördjupar sig i elementet stöd. Anders ställer frågor och fördjupar perspektiv på Carls…

 • Podden Loft – 28 – Programmerat perspektiv del 3 planering

  Detta är det tredje av sex avsnitt i podden LOFT med Carl Heath och Anders Wikström som handlar om att utforska och beskriva ett innovationsinitiativ. I detta avsnitt berättar Carl om ett pågående innovationsinitiativ utifrån innovationsledningssystemets sex element och där detta avsnitt fördjupar sig i elementet planering. Anders ställer frågor och fördjupar perspektiv på Carls…

 • Podden Loft – 27 – Programmerat perspektiv del 2 ledarskap

  Detta är det andra av sex avsnitt i podden LOFT med Carl Heath och Anders Wikström som handlar om att utforska och beskriva ett innovationsinitiativ. I detta avsnitt berättar Carl om ett pågående innovationsinitiativ utifrån innovationsledningssystemets sex element och där detta avsnitt fördjupar sig i elementet ledarskap. Anders ställer frågor och fördjupar perspektiv på Carls…

 • Podden Loft – 26 – Programmerat perspektiv del 1 kontext

  Detta är det första av sex avsnitt i podden LOFT med Carl Heath och Anders Wikström som handlar om att utforska och beskriva ett innovationsinitiativ. Med början i detta avsnitt berättar Carl om ett pågående innovationsinitiativ utifrån innovationsledningssystemets sex element. Anders ställer frågor och fördjupar perspektiv på Carls berättelse. Syftet med dessa avsnitt är att…

 • Podden Loft – 25 – De åtta principerna för innovationsledning

  Innovationsledningssystem är ett centralt koncept för organisationer som strävar efter att vara framåtblickande och anpassningsbara i en snabbt föränderlig värld. Dessa system innehåller både principer och element, där elementen utgör byggstenarna i lednings- och styrningsmodellerna, gemensamma för olika typer av ledningssystem som kvalitets- och miljöledning. Dessa element är strukturella och konsekventa, medan principerna fungerar som…

 • Podden Loft – 24 – Det sammanflätade innovationsledningsystemet

  Hur kan de effektivt navigera och leda innovationsprocesser för att förnya och transformera sina organisationer? Ett första steg i denna resa är att förstå den inre och yttre kontexten av en organisation. Det handlar om att djupdyka i de strategiska planerna, riktlinjerna och visionen som styr organisationen. Denna förståelse fungerar som ett mandat för förändring,…

 • Podden Loft – 23 – Mätning och utvärdering

  I det här poddavsnittet fortsätter vi att resonera kring mätning och utvärdering av innovationsledningsystem, men tar oss an ett lite bredare perspektiv. Ett välorganiserat innovationsledningssystem är avgörande för att säkerställa att systemet levererar önskad effekt. Detta inbegriper att organisera och strukturera utvärderingsarbetet på ett sätt som både identifierar hinder och stärker systemets olika delar. För…

 • Podden Loft – 22 – Att mäta innovationsledningssystem

  I det här poddavsnittet utforskar vi konceptet om systemperspektiv på innovation, särskilt med fokus på hur man mäter och utvärderar effektiviteten i ett innovationsledningssystem. Mätning och utvärdering är avgörande för att förstå om och hur innovationssystem fungerar och bidrar till förnyelse och transformation inom organisationer, särskilt inom offentlig sektor. Ett centralt tema i denna diskussion…

 • Podden Loft – 21 – ett systematiskt förhållningssätt

  Detta poddavsnitt belyser vikten av att förstå och implementera ett systematiskt tillvägagångssätt för innovationsledning, särskilt inom offentlig sektor. En utgångspunkt i diskussionen i avsnittet är konceptet om två system: System 1 och System 2. System 1 representerar den dagliga verksamheten inom en organisation, där fokus ligger på att skapa värde och hantera nuvarande processer. Å…

 • Podden Loft – 20 – en reflekterande process

  I den moderna arbetsvärlden, särskilt inom offentliga verksamheter där förväntningarna på effektivitet och innovation ständigt ökar, blir det allt viktigare att implementera arbetsmetoder som inte bara främjar konkreta resultat utan även kontinuerlig utveckling och lärande. En central aspekt i detta arbete är användningen av reflekterande praktiker, vilket erbjuder en struktur för att systematiskt utvärdera och…

 • Podden Loft – 19 – stöd för innovationsprocesser

  Innovationsledning i offentlig verksamhet spelar en viktig roll i att skapa och utveckla tjänster och verksamhet som svarar på medborgarnas behov på ett effektfullt sätt. Att start, upprätthålla och utvärdera innovationsinitiativ inom detta område förutsätter ett antal överväganden, prioriteringar och stöd för att ge resultat. Ett väldefinierat ramverk för innovationsprocessen är centralt, där tydliga steg…

 • Podden Loft – 18 – perspektiv på processen

  Innovationsledningens process är fylld av komplexitet och utmaningar, och förutsätter en förståelse för de många nyanser och aspekter som styr den. Detta poddavsnitt utforskar ett antal olika sådana perspektiv. Ett första perspektiv handlar om kommunikation och samarbete för en funktionell process. De tjänar inte bara som kanaler för informationsutbyte, utan också som katalysatorer för att…

 • Podden Loft – 17 – den iterativa processen

  Själva kärnan i varje framgångsrik process, vare sig det gäller att skapa en produkt, utveckla en verksamhet, eller att förnya ens arbetssätt, ligger i att förstå och uppskatta värdet av iteration, en process som innebär att ständigt återkomma till och förbättra ens arbete, och det är precis vad detta poddavsnitt handlar om, där vi dyker…

 • Podden Loft – 16 – Samordning av innovation

  Men hur kan kommuner effektivt driva innovation, och vilken roll spelar strukturer och samordning i denna process? I detta avsnitt resonerar vi kring organiseringen och samordningen av ett innovationssystem i en organisation. Innovationsledningssystemet behöver förvaltas och utvecklas, och ha en central aktör som upprätthåller. Det behövs i organisationen en kompass som riktar in en organisations…

 • Podden Loft – 15 – kompetens för innovationsledning

  För att innovationsledning ska utvecklas i verksamheten mer än bara viljan att förändra; det krävs stöd, och inte minst i form av kompetensutveckling. Inom kommunal verksamhet är innovation ofta en komplex process som inte enbart handlar om att införa en ny teknik eller tjänst. Det är en kulturell förändring som kräver engagemang på alla nivåer,…

 • Podden Loft – 14 – kommunikation för innovation

  Kommunikation är en kraftfull katalysator för innovation. Medan tekniska framsteg och forskning ofta lyfts fram som hörnstenarna i innovation, får kommunikationens roll sällan samma uppmärksamhet, trots dess avgörande betydelse. När vi pratar om att bygga upp och driva innovationsledningssystem, särskilt inom kommuner, blir kommunikationens roll ännu mer framträdande. I en kommun där medarbetarna kommer från…

 • Podden Loft – 13 – Stöd för innovation

  Innovation är mer än bara en process; det är en resa som en organisation genomgår för att förnya sig, hitta nya lösningar och ständigt förbättra sin verksamhet. Men hur kan organisationer säkerställa att de har rätt förutsättningar och stöd för att framgångsrikt gå igenom denna resa? Låt oss utforska detta ämne djupare. Innan vi går…

 • Podden Loft – 12 – Att planera för uthållighet

  I en tid där förändring är den enda konstanten, framträder betydelsen av uthållig planering och dess system klart och tydligt, särskilt inom kommuner och offentlig verksamhet. En väl genomtänkt och organiserad plan är inte bara en karta över den väg vi avser att följa, utan även en kompass som hjälper oss att navigera genom oväntade…

 • Podden Loft 11 – Att planera för idétid

  Idétid för innovationsledning är temat för detta poddavsnitt för att främja framåtblickande och nyskapande lösningar inom kommuner och offentlig verksamhet. Genom att avsätta specifik tid för kreativitet och idéutveckling, banas vägen för nya tankesätt och möjligheter som kan driva utvecklingen framåt. Det är viktigt att fokusera såväl på organisationens tid som individens tid, eftersom det…

 • Podden Loft – 10 – Att planera för mätbara mål för innovation

  Planering för mätbara mål inom innovation är en balansgång mellan att vara målmedveten och att anpassa sig efter ständigt skiftande omständigheter. Det är avgörande att förstå olikheterna mellan målsökande och målstyrande arbete. Målsökande arbete karaktäriseras av osäkerhet, utforskande och lärande. Vi färdas genom strida floder, navigerar genom okända terränger och står inför oväntade utmaningar. Det…

 • Podden Loft – 9 – Planera för manöverutrymme

  I en värld där osäkerheten ständigt ökar, där omvärlden snabbt förändras och innovation blivit en nödvändighet snarare än ett val, står organisationer inför nya och komplexa utmaningar. För att navigera i detta föränderliga landskap är det centralt att bygga upp en portfölj av innovativa initiativ. En sådan portfölj innehåller flera parallella initiativ som varierar i…

 • Podden LOFT – 8 – Ledarskapet och visionen

  Innovationsledning och dess koppling till ledarskapets vision och syfte är ett centralt tema i dagens organisationer. En av de stora utmaningarna för ledare är att skapa en tydlig och gemensam vision som kan vägleda förnyelse och transformationsarbete. Visionen spelar en avgörande roll i att ge en enhetlig riktning för organisationens innovationsinitiativ, vilket i sin tur…

 • Podden LOFT – 7 – ledarskap, risk och misslyckande

  När vi pratar om ledarskap i samband med innovation blir det oundvikligt att också diskutera misslyckanden. Att driva innovation innebär nämligen ofta att man utforskar okänd mark, och med det kommer risken för misstag. Men det är just i dessa misslyckanden som de största lärdomarna ofta gömmer sig. Att kunna leda och hantera en högre…

 • Podden LOFT – 6 – Att leda i nya hjulspår

  Förnyelse och innovation är centrala teman inom ledarskap, särskilt när det gäller att utmana vedertagna sanningar. I detta sammanhang framhålls vikten av att ifrågasätta det etablerade och skapa nya möjligheter för organisationen. Ett intressant koncept som diskuteras är ”default-läget”, det vill säga det invanda sättet att göra saker på. För att uppnå verklig förnyelse måste…

 • Podden LOFT – 5 – Ge utrymme för framtiden

  I en tid av snabb teknologisk förändring och skiftande marknadsdynamik är ledarskapets roll i att driva förnyelse och transformation avgörande. En av de mest framträdande aspekterna av detta är att skapa ”utrymme” – både bokstavligt och metaforiskt – för innovation. Utrymme kan förstås i flera dimensioner. För det första finns det det fysiska utrymmet. Det…

 • Podden Loft – 04 – Insikter för innovation

  I detta fjärde poddavsnitt pratar Carl Heath och Anders Wikström om insikter för innovation. Att generera insikter är en viktig del av innovationsarbetet. Insikter uppstår inte av en slump, utan är resultatet av ett målinriktat analysarbete. Genom att samla in och tolka omvärldssignaler från olika källor kan man identifiera mönster och trender. Dessa signaler behöver…

 • Podden Loft – 03 – organisatoriska förmågor

  I detta tredje avsnitt av podden Loft pratar Carl & Anders om vikten av organisationsförmåga. För att skapa förutsättningar för innovationsledning förutsätts ett systematiskt och strategiskt arbete. Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är organisationsförmåga, som handlar om hela organisationens kapacitet att åstadkomma innovation, förnyelse och transformation. Genom att beskriva ett innovationsledningssystem i olika delar,…

 • Podden Loft – 02 – att förstå sin omvärld

  I en värld som förändras allt snabbare behöver organisationer hela tiden förnya sig för att möta nya behov och utmaningar. Förnyelse handlar om att göra saker på nya sätt, inte bara förbättra det man redan gör. För att kunna leda förnyelse i en organisation är det viktigt att förstå sin omvärld och kunna förhålla sig…

 • Podden Loft – 01 – vikten av att förstå kontexten

  Detta avsnitt av podden Loft är det första och tar sin utgångspunkt i att utveckla tankarna om hur innovationsledning hänger ihop med den kontext som omger detta arbete. Förnyelse och innovation är centrala delar i många organisationers strategi. För att lyckas med detta krävs dock mer än bara goda idéer och engagemang. En viktig aspekt…

 • Podden Loft – 00 – nu också en podd om förnyelse och transformation.

  Välkommen till loftpodden, en podd av RISE och MDU, med Anders Wikström och mig Carl Heath. Podden är den del av verksamheten i kommunledningspartnerskapet LOFT – Leda och organisera för förnyelse och transformation. Det går att läsa mer om partnerskapet finns på www.partnerskapetloft.se. Denna serie avsnitt handlar om att utforska och dela kunskap om att…