LOFT omnämns i betänkande


LOFT omnämns i betänkande av Försöksverksamhetskommittén.

Kommunsektorn, det vill säga kommunerna och regionerna, står in för betydande utmaningar samtidigt som skillnader i förutsättningar mellan olika kommuner och regioner blir allt större. Frågor som finansiering och kompetensförsörjning blir alltmer utmanande, men det handlar också om förmågan att upprätthålla kvalitet i verksamheten, klara investeringsbehoven och hantera och förebygga klimatförändringar. För att kommunsektorn ska klara utmaningarna behövs nya åtgärder för att åstadkomma utveckling och anpassning. Ofta är det emellertid svårt att förutsäga vad en ny metod, användningen av ny teknik eller förändrade arbetssätt kommer att innebära. Försök i verkliga men avgränsade miljöer kan därför bidra till en lärprocess där såväl nyttor som risker kan bedömas.

Regeringen har tillsatt en utredning inom detta område. En särskild utredare ska främja försöksverksamheter i kommuner och regioner. Det kan exempelvis handla om nya sätt att samverka på eller hur ny teknik kan användas. Syftet med utredningen är att öka kommunernas och regionernas kapacitet att hantera de samhällsutmaningar de står inför. Genom ett samlat arbete med försöksverksamhet kan staten bidra till att hitta lösningar och etablera nya arbetssätt för kommuner och regioner att hantera utmaningarna.

Utredaren ska bl.a.

  • identifiera uppslag till försöksverksamheter,
  • bedöma om, och i så fall hur, staten bör främja och stödja
    försöksverksamheterna,
  • analysera vilka hinder som staten kan och bör undanröja för att
    möjliggöra genomförandet av försöksverksamheterna, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag och eventuellt föreslå andra
    statliga insatser.

Utredningen som antagit namnet Försöksverksamhetskommittén har överlämnart sitt delbetänkande Försöksverksamhet utan författningsändring i den kommunala sektorn (SOU 2022:59). I detta betänkande beskrivs kommunledningspartnerskapet LOFT som ett exempel på försöksversamhet utan författningsändring.

Läs betänkandet här.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *