Podden Loft – 04 – Insikter för innovation


I detta fjärde poddavsnitt pratar Carl Heath och Anders Wikström om insikter för innovation. Att generera insikter är en viktig del av innovationsarbetet. Insikter uppstår inte av en slump, utan är resultatet av ett målinriktat analysarbete. Genom att samla in och tolka omvärldssignaler från olika källor kan man identifiera mönster och trender. Dessa signaler behöver sedan sättas in i ett sammanhang och analyseras ur olika perspektiv för att leda fram till användbara insikter.

För att insiktsarbetet ska bli framgångsrikt är det viktigt med mångfald av perspektiv. Personer med olika kompetenser och erfarenheter kan bidra med skilda synsätt vilket berikar analysen. Insikter bör därför arbetas fram i tvärdisciplinära team. I ett arbete med insikter, resulterar utfallet ofta i en eller flera frågeställningar, som i sin tur kan ligga till grund för det fortsatta innovationsarbetet. Öppna frågor som börjar med ”hur skulle vi kunna…” öppnar upp lösningsrymden och banar väg för kreativa idéer. Dessa idéer kan sedan omsättas i koncept som testas och vidareutvecklas i en iterativ process. På det här sättet är arbetet med insikter en värdefull beståndsdel i en innovationsprocess, att ge en riktning till idéarbetet. Genom att avsätta tid och arbeta målinriktat, analytiskt och kreativt med att tolka omvärldssignaler kan således värdefulla insikter genereras. Dessa insikter bildar i sin tur startpunkten för att utveckla innovationer som möter verkliga behov, blir värdeskapande.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *