Podden Loft – 10 – Att planera för mätbara mål för innovation


Planering för mätbara mål inom innovation är en balansgång mellan att vara målmedveten och att anpassa sig efter ständigt skiftande omständigheter. Det är avgörande att förstå olikheterna mellan målsökande och målstyrande arbete. Målsökande arbete karaktäriseras av osäkerhet, utforskande och lärande. Vi färdas genom strida floder, navigerar genom okända terränger och står inför oväntade utmaningar. Det är en resa fylld med möjligheter att upptäcka nya kunskaper och skapa värde genom innovation. Å andra sidan, i målstyrande arbete, där floden är lugnare, har vi möjlighet att ta kontroll, styra oss i rätt riktning och fokusera på att uppnå specifika mål.

Vikten av att vara flexibel och anpassningsbar kan inte understrykas nog. Världen av innovation är dynamisk, och förmågan att växla mellan målsökande och målstyrande arbetssätt är avgörande. Med ökad kunskap om innovationsinitiativet kan vi sätta upp olika typer av mål och planera för varierande utfall. Samtidigt måste vi vara beredda på att återvända till den strida floden av osäkerhet och hantera utmaningar som uppstår under resans gång.

Inom innovationsportföljhantering är det viktigt att erkänna att inte alla initiativ kommer att bära frukt. Faktum är att majoriteten av initiativen kanske inte fullföljs. Därför är det centralt att ha processer på plats för att snabbt kunna identifiera och avsluta projekt som inte uppvisar potential, och omdirigera resurserna till andra mer lovande initiativ. En sådan tillvägagångssätt minimerar risker och ser till att organisationen fokuserar på att utveckla innovationer med högsta möjliga värde.

Det är även avgörande att lägga vikt vid lärandet. Varje projekt, oavsett om det är framgångsrikt eller inte, ger värdefulla insikter och kunskaper. Det handlar om att planera för att ta om hand misslyckandena och integrera de lärdomar som gjorts i framtida initiativ. Ett systematiskt tillvägagångssätt genom retrospektiv möten kan hjälpa till att samla in, analysera och tillämpa denna kunskap för framtida framgång.

Motivationen hos medarbetarna och företagskulturen spelar också en stor roll i innovationsledning. Att arbeta med innovation kan vara utmanande, men det ger också möjlighet till personlig och professionell utveckling. Att skapa en kultur där medarbetarna känner att deras insatser är värdefulla och att deras insikter tas om hand, oavsett projektets utfall, är nyckeln till att bygga en framgångsrik innovativ organisation.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *