Podden Loft – 14 – kommunikation för innovation


Kommunikation är en kraftfull katalysator för innovation. Medan tekniska framsteg och forskning ofta lyfts fram som hörnstenarna i innovation, får kommunikationens roll sällan samma uppmärksamhet, trots dess avgörande betydelse. När vi pratar om att bygga upp och driva innovationsledningssystem, särskilt inom kommuner, blir kommunikationens roll ännu mer framträdande.

I en kommun där medarbetarna kommer från olika bakgrunder, har olika arbetsuppgifter och ansvar, och där tjänster och verksamheter sträcker sig över ett brett spektrum, blir klara och tydliga kommunikationskanaler ovärderliga. Det är här som kommunikation blir en brygga mellan idéer, strategier, visioner och de praktiska stegen för att förverkliga dem.

För att verkligen kunna uppmuntra till innovation i en organisation måste det finnas en djup förståelse för vad innovation innebär. Och det är genom kommunikation som vi skapar denna förståelse. Varje samtal, varje möte, varje diskussion kan ses som en möjlighet att förmedla och klargöra varför vi engagerar oss i innovationsarbete.

Än viktigare, om kommunikationen är effektiv och välplanerad, kan den göra det möjligt för varje medarbetare att känna ägande och delaktighet i innovationsprocessen. Det skapar en känsla av att varje individs bidrag är värdefullt, vilket i sin tur uppmuntrar fler att delta aktivt i innovationsarbete.

Kommunikation inom ramen för innovation handlar dock inte bara om att sända budskap. Det handlar lika mycket om att lyssna och ta till sig feedback. Denna tvåvägskommunikation gör att en organisation kan anpassa sig och finjustera sin innovationsstrategi baserat på verkliga insikter och behov. En annan nyckelkomponent i kommunikationen är att ha ett gemensamt språk för innovation. Detta innebär att det finns överenskommelser om hur termer och begrepp kring innovation definieras och används inom organisationen.

Det är också nödvändigt att tänka på timing och prioritering när det gäller kommunikation om innovation. Genom att sätta innovation högt upp på agendan visar en organisation att den värdesätter och prioriterar innovationsarbete. Omvända signaler, som att ständigt skjuta upp eller nedprioritera sådana diskussioner, kan dämpa entusiasmen och engagemanget för innovation.

Stöd i form av kommunikation är alltså avgörande för att bygga och underhålla ett framgångsrikt innovationsledningssystem i en kommun. Det binder samman människor, idéer och resurser, skapar medvetenhet och förståelse, och säkerställer att alla drar åt samma håll i strävan efter ständig förbättring och förnyelse.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *