Podden Loft – 9 – Planera för manöverutrymme


I en värld där osäkerheten ständigt ökar, där omvärlden snabbt förändras och innovation blivit en nödvändighet snarare än ett val, står organisationer inför nya och komplexa utmaningar. För att navigera i detta föränderliga landskap är det centralt att bygga upp en portfölj av innovativa initiativ. En sådan portfölj innehåller flera parallella initiativ som varierar i risk och osäkerhet, vilket möjliggör för organisationen att balansera mellan olika intressen och möta behov på flera olika horisonter.

En av de grundläggande komponenterna i att framgångsrikt hantera en innovationsportfölj är tydlig ansvarsfördelning och tillräckligt manöverutrymme. Med tydliga roller och ansvarsområden inom organisationen skapas en struktur där varje individ och team vet vad som förväntas av dem, vilket möjliggör effektiv kommunikation och samarbete. Samtidigt är det nödvändigt med manöverutrymme för att kunna anpassa sig till förändringar och integrera nya lärdomar under processens gång. Det handlar om att bygga en lärande organisation som ständigt upptäcker sin omgivning, de sammanhang den befinner sig i, och de förutsättningar som råder.

Det traditionella sättet att planera och budgetera på, som ofta baseras på fastställda mål och årscykler, kan emellertid begränsa organisationens förmåga att vara flexibel och anpassa sig till förändringar. När man planerar för hela året i förväg är det svårt att förutsäga vilka nya saker man kommer att lära sig och hur omvärlden kommer att förändras. Detta gör det svårt att skapa det nödvändiga manöverutrymmet för innovation. Det finns därför ett växande behov av att tänka och agera annorlunda, att hitta nya sätt att skapa kontroll och mätbarhet i ett system som präglas av ständig förändring.

Det är lätt att tro att genom att ta bort de traditionella strukturerna förlorar vi kontrollen, men det finns alternativa sätt att bygga systematik och mätbarhet i en organisation. Genom att sätta upp hållpunkter utifrån ett lärandeperspektiv, snarare än ett strikt resultatperspektiv, skapar vi manöverutrymme och möjliggör för stegvisa framsteg. När vi når varje hållpunkt har vi ny kunskap som vi kan använda för att ta ut en ny riktning i vårt arbete.

Att hantera en innovationsportfölj och bygga en lärande organisation handlar om att balansera flera olika dimensioner samtidigt. Det innebär att hantera olika initiativ som befinner sig på olika ställen i utvecklingsprocessen, att samarbeta med olika intressenter och att ständigt anpassa sig till en föränderlig omvärld. Det kräver kontinuerlig uppmärksamhet och en vilja att lära och förnya.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att detta är en ständigt pågående process. Det finns alltid mer att lära och nya sätt att förbättra och anpassa våra organisationer. Det kräver engagemang, uthållighet och en vilja att ständigt sträva efter förbättring och innovation. Detta är vägen framåt för organisationer som vill blomstra i en alltmer osäker och snabbt föränderlig värld.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *