Podden Loft – 03 – organisatoriska förmågor


I detta tredje avsnitt av podden Loft pratar Carl & Anders om vikten av organisationsförmåga. För att skapa förutsättningar för innovationsledning förutsätts ett systematiskt och strategiskt arbete. Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är organisationsförmåga, som handlar om hela organisationens kapacitet att åstadkomma innovation, förnyelse och transformation.

Genom att beskriva ett innovationsledningssystem i olika delar, så kallade element, kan organisationen öka sin förmåga att se vilka behov som finns i utvecklingen av systematisk innovationsledning och få en bättre förståelse för hur de olika delarna samverkar och påverkar varandra. Exempel på element är ledarskap, processer, stöd, planering och kontext. Ju mer kunskap organisationen har om hur dessa element fungerar tillsammans, desto större möjligheter har organisationen att utveckla dess innovationsförmåga.

Ett systemtänkande är centralt i detta sammanhang. Genom att se till helheten och samspelet mellan delarna kan organisationen kontinuerligt förbättra och utveckla sitt innovationsledningssystem. Det handlar om att förstå hur olika förmågor och resurser behöver kombineras för att skapa förnyelse. För att omhänderta den kunskap som uppstår vid ett systematiskt förhållningssätt till innovation och innovationsledning blir ledarskapet och engagemang av vikt. Även faktorer som organisationskultur och innovationsklimat spelar en roll i detta. Genom att mäta och analysera dessa kan organisationen arbeta mer strategiskt med att över tid utveckla ett klimat för innovation som stärker en innovationsvänlig kultur.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *