Podden Loft – 01 – vikten av att förstå kontexten


Detta avsnitt av podden Loft är det första och tar sin utgångspunkt i att utveckla tankarna om hur innovationsledning hänger ihop med den kontext som omger detta arbete. Förnyelse och innovation är centrala delar i många organisationers strategi. För att lyckas med detta krävs dock mer än bara goda idéer och engagemang. En viktig aspekt är att förstå och kontinuerligt analysera organisationens kontext. Med kontext menas hela det sammanhang organisationen verkar i, både internt och externt.

Internt handlar det om att känna till organisationens egna förutsättningar, förmågor och resurser. Vilka möjligheter och utmaningar finns? Hur ser kompetensen ut? Finns det en innovationskultur? Externt handlar det om att förstå och bevaka omvärlden organisationen verkar i. Vilka trender och händelser påverkar? Finns det nya krav och regleringar? Hur förändras kundernas och medborgarnas behov och beteenden?

Genom att kontinuerligt analysera kontexten kan man matcha organisationens resurser och förmågor mot de förändringar och behov som uppstår i omvärlden. På så sätt kan innovationsarbetet inriktas mot det som ger störst nytta och värde. Analysen ger också underlag för att bedöma när och hur organisationen behöver anpassas. Kanske behövs nya samarbeten eller kompetenser för att möta nya utmaningar? Eller kanske måste innovationen ändras för att passa en förändrad kontext?

Utöver den externa kontexten behöver organisationen också förstå den interna kontexten. Den består bland annat av organisationskulturen med värderingar och beteenden. För att kunna göra större förändringar behöver man ofta arbeta med att skapa förutsättningar för ett innovationsfrämjande klimat, förändra beteenden. Det handlar om att bygga en trygghet där medarbetare vågar utmana traditionella synsätt, debattera och föreslå nya idéer. Chefer tenderar ibland att överskatta hur innovationsvänligt klimatet är, medan medarbetarna upplever större hinder. Därför är det viktigt att undersöka och diskutera upplevelserna av innovationsklimatet (våra beteenden) i relation till kulturen (våra värderingar).

För chefer och ledare handlar arbetet med kontexten om att avsätta tid för att sätta sig in i och reflektera kring både den interna och externa kontexten. Det kräver tid för omvärldsbevakning, analys och att bygga nätverk internt och externt. En tydlig avsikt och riktning för innovationsarbetet är också viktigt för att samla kraften i organisationen. Kontexten måste kontinuerligt följas upp för att se om denna riktning behöver anpassas. Genom att göra detta ökar chanserna att innovationsarbetet skapar värde och leder till önskad förnyelse av organisationen.

Kontinuerlig analys av kontexten – både internt och externt – blir alltså centralt i arbetet med förnyelse och innovation. Det ger underlag för att inrikta och anpassa innovationsarbetet så att det adresserar de mest angelägna behoven. För ledare handlar det om att avsätta tid för reflexion och analys samt att skapa en innovationsvänlig kultur. På så sätt kan organisationen möta en föränderlig omvärld på bästa sätt.