Podden Loft – 02 – att förstå sin omvärld


I en värld som förändras allt snabbare behöver organisationer hela tiden förnya sig för att möta nya behov och utmaningar. Förnyelse handlar om att göra saker på nya sätt, inte bara förbättra det man redan gör. För att kunna leda förnyelse i en organisation är det viktigt att förstå sin omvärld och kunna förhålla sig till den. Detta avsnitt handlar om just detta, innovationsledningens förhållningssätt till omvärlden och att identifiera och agera på signaler från den. Omvärldsbevakning och att vara lyhörd för signaler från omvärlden är en nyckel för att driva innovation och förnyelse. Signalerna ger viktiga ledtrådar om trender, beteendeförändringar och nya möjligheter som organisationen behöver förhålla sig till.

Vad är då en signal? En signal kan vara nästan vad som helst som händer runt omkring oss och som kan ha betydelse utifrån organisationens strategiska inriktning. Det kan handla om förändrade beteenden i samhället, nya rön inom ett kunskapsområde, teknikutveckling eller signaler från den egna organisationens medarbetare och kunder.

Signalinsamlingen behöver göras brett för att inte missa viktiga möjligheter. Samtidigt är det viktigt att signalerna relateras till organisationens innovations- och förnyelsearbete, så att man inte drunknar i oväsentlig information. Det är en balansakt i att identifiera relevanta signaler och att bearbeta informationen på ett sätt som gör den meningsfull för en verksamhet i förståelsen av dess omvärld. För att systematiskt samla in och bearbeta signaler behöver någon form av struktur finnas på plats. Hur sofistikerat systemet behöver vara beror på organisationens storlek och resurser. I en mindre organisation kan det räcka med att man som individ bygger upp ett eget system för omvärldsbevakning och delar med sig av intressanta signaler. I större organisationer kan det finnas dedikerade funktioner för omvärldsanalys.

Oavsett system behöver signalerna värderas och analyseras för att skapa användbara insikter. Här är det viktigt att involvera olika kompetenser och perspektiv, till exempel genom tvärdisciplinära eller tvärfunktionella team. Enskilda personer har begränsad förmåga att tolka signaler utifrån hela organisationens behov. I ett team med olika erfarenheter och kunskaper vidgas analysen. När signalerna analyseras är det viktigt att inte fastna i att snabbt hitta en lösning. Det handlar om att stanna kvar i analysen och försöka förstå situationen på djupet genom att ställa öppna frågor och spegla tillbaka det man hör. I en komplex omvärld finns det ofta många kopplingar mellan olika signaler och hur de påverkar det vi gör. Därför är det värdefullt att analysera och sträva efter att identifiera möjliga rotorsaker. Det ökar sannolikheten att finna de bästa lösningarna. Risken med att hantera uppkomna problem utan att sätta dem i ett större sammanhang eller analysera problemets dimensioner är att man riskerar behandla symptom på någonting.

För att lyckas med systematisk omvärldsbevakning behöver ledningen bidra till att frigöra egen tid och skapa förutsättningar och engagemang för arbetet i organisationen. Ledningen behöver också vara tydlig med inriktningen för innovationsarbetet, så att rätt signaler samlas in.

Förmågan att fånga upp och tolka signaler från omvärlden är central för att kunna leda förnyelse framgångsrikt i en organisation. Det handlar om att bygga system för att kontinuerligt expandera sin förståelsehorisont, samtidigt som man ser att man inte kan veta allt eller se allt på en gång. Genom att titta och lyssna brett samt låta olika perspektiv berika analysen växer också de insikter som ger kraft åt förnyelsen.