Utblick 2024


För tredje året bjuder LOFT på en utblick inför året som kommer, med utgångspunkt i rådande makrotrender.

Nedan återfinns en kortare text som summerar föreläsningen.

I den här bloggposten beskriver jag (Carl Heath) något kortfattat innehållet i den föreläsning som finns att ta del av som film. Den inleds med en kort beskrivning av de fem globala makrotrender vi har som utgångspunkt utblicken för 2024. Dessa trender är ett sätt att förstå hur omvärlden påverkar och bidrar till att forma vår värld och de förutsättningar vi har idag.

Demografiska Skiften. Denna trend har varit närvarande under en längre tid och fortsätter att påverka oss. Vi ser en gradvis åldrande befolkning, där människor går i pension vid en högre ålder och samtidigt inträder senare i arbetsmarknaden. Detta skapar en dynamik där färre personer behöver stödja en allt större del av samhället.

Klimatkrisen. Vi befinner oss mitt i en klimatkris, där effekterna blir allt mer tydliga, kännbara och påtagliga. 2023 såg vi flera oroväckande händelser i klimatet, så som ovanliga förändringar i ytvattentemperaturer, och ökad islossning i polarregionerna. Klimatkrisen påverkar oss på många sätt, såväl direkt som indirekt, och kommer att fortsätta att få en ökad påverkan på människor och samhällen framöver.

Ekonomisk Osäkerhet. Den globala ekonomin fortsätter att präglas av osäkerhet. Även om inflationen verkar mattas av, kvarstår de negativa konsekvenserna av en osäker ekonomisk situation, vilket kommer att påverka oss under de kommande åren.

Geopolitisk Spänning. Vi har bevittnat ökad geopolitisk spänning, delvis på grund av Rysslands invasion av Ukraina, Kinas aggressiva utrikespolitik och kriget mellan Israel och Hamas. Dessa händelser påverkar den globala politiken och skapar flera osäkerheter. De påverkar samhället här och nu, men får också långsiktiga konsekvenser.

Digital Transformation. Den digitala transformationen accelererar, särskilt inom området för artificiell intelligens. Det senaste årets hastiga utveckling kommer att fortsätta och få konsekvenser för människor och samhällen, och inte minst kommuner och deras arbetssätt.

Påverkan på kommuner

Dessa fem trender sätter ramverket för hur vi bör tänka kring omvärldens påverkan på Sverige och våra kommuner. Vi behöver en mer detaljerad förståelse av denna påverkan för att kunna anpassa oss och agera effektivt.

När det gäller geopolitik och världsläget så är det tydligt att vi går mot en alltmer postglobal värld. Detta innebär stora förändringar för internationellt samarbete och handel. Med tanke på de många val som väntar runt om i världen, inklusive i USA och EU, är det viktigt att vara medveten om den ökade risken för cyberattacker och informationspåverkan.

Den svenska NATO-ansökningsprocessen är också av betydelse, eftersom den påverkar vår nationella säkerhetsplanering och förberedelser för kriser och krig. Dessa geopolitiska förändringar kräver en ökad uppmärksamhet på samhällsskydd och beredskap.

I en EU-kontext ser vi förstärkt lagstiftning inom digitala områden och energi- och miljöpolitik, och även digitalisering, vilket påverkar vårt förhållningssätt och vår position i dessa frågor.

När det gäller politik och förvaltning står vi inför stora utmaningar på grund av den digitala transformationen. Detta innebär ett ökat behov av kompetens och kunskap, särskilt inom ledande miljöer, för att kunna hantera denna förändring. Det är också viktigt att hantera det ökande inflytandet från EU och dess påverkan på det kommunala självstyret.

Arbetsmarknaden står inför utmaningar på grund av den demografiska förändringen och behovet av anpassning. Vi ser ett ökat tryck på behovet av arbetskraft, särskilt inom den gröna omställningen. Detta påverkar hela landets arbetsmarknad och kräver betydande anpassningar, samtidigt som en lågkonjunktur under 2024 skapar svårigheter i andra delar av arbetsmarknaden.

Inom hälsa och livsstil ser vi ett ökat behov av fokus på psykisk hälsa och välbefinnande, särskilt bland yngre, och det blir viktigt att hantera denna situation på kort och lång sikt. Samhället ser också ökade behov av att utveckla strategier för att förbättra välfärdsteknik och upphandling inom detta område.

Övergången till förnybar energi intensifieras, och vi ser ett ökat behov av digital resiliens inom energisektorn. för att bland annat skydda verksamhet mot cyberattacker och andra hot. Vi måste också fokusera på utvecklingen av smarta energinät och infrastruktur för laddning av elfordon.

På klimat- och miljöområdet krävs ett fortsatt arbete med klimatanpassning och skydd mot extremväder. Det är viktigt att säkra försörjningsberedskap av livsmedel och vatten, särskilt med tanke på de pågående klimat- och miljöförändringarna samt de geopolitiska omständigheterna.

Transportsektorn behöver förbättrad infrastruktur inom många områden, inte minst tåg och vägtrafik. Det behövs också ses en utveckling för cykling och investeringar i kollektivtrafik, särskilt med tanke på den ökande användningen av elcyklar. Det är också viktigt att utforska smarta mobilitetslösningar för att skapa effektivare transportsystem.

Inom samhällssäkerhet och trygghet ser vi ett ökat behov av förebyggande arbete mot organiserad brottslighet. Detta kräver samverkan mellan olika sektorer, såsom socialtjänst, polis och räddningstjänst. Vi behöver också öka vår kunskap och beredskap för att hantera informationspåverkan och cyberhot.

Livslångt lärande är avgörande för att möta de utmaningar som den digitala transformationen och arbetsmarknadens förändringar medför. Det är viktigt att stödja kontinuerlig kompetensutveckling och yrkesväxling för att hantera bristyrken inom offentlig sektor.

Slutligen står vi inför frågan om våra prioriterade utvecklings- och innovationsbehov i ljuset av dessa förändringar. Det är viktigt att reflektera över detta i våra egna sammanhang och hur vi kan bidra till en positiv utveckling i våra samhällen.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *